محصولات

 الکترو استاتیک،رنگ پودری،کابین رنگ،مونوریل،کانوایر،کوره رنگ،سایکلون،مونوسایکلون،دستگاه رنگ  پاش،استا امگا،دستگاه پاشش رنگ  

 

    از جمله امتیازات رنگ های پودری می توان به قابلیت ها  بازیافت آن اشاره کرد. با این هدف سیستم هایی مجاور کابین های پاشش قرار می دهند که از طریق هوا رنگ ها را به داخل خود می کشد .این هوا که از کابین ها مکش شده دوباره فیلتر می شود و پودر هایی که در آن معلق هست را به طور کامل جذب می کند.پودر بازیافت شده در محفظه ی زیر سایکلون جمع شده و دوباره به خط رنگ باز می گردد.