تماس با ما

آدرس : تهران ، جاده خاوران ،شهرک صنعتی پایتخت ،بلوار توسکا ،کوچه نیلوفر4

کد پستی : 11359-35951

Info@pashkar.ir  : پست الکترونیکی

تلفن:4-023 34572831

فاکس : 023 34572966

تلگرام و واتساپ: 09026766010